Jako OPZL staramy się złagodzić skutki kryzysu dla lokalnych przedsiębiorców. Możemy pomóc także Twojej firmie!

koordynator projektu
Łukasz Rut

Jako OPZL staramy się złagodzić skutki kryzysu dla lokalnych przedsiębiorców. Możemy pomóc także twojej firmie!

koordynator projektu
Łukasz Rut

Wyjątkowa sytuacja i trudne czasy dla biznesu i przedsiębiorców

Kryzys wywołany pojawieniem się koronawirusa, określany też jako epidemia COVID-19, dotknął państwa członkowskie w sposób nagły i dramatyczny, i może mieć bardzo poważny wpływ na ich społeczeństwa i gospodarki. Hamuje wzrost gospodarczy w państwach członkowskich, powodując gwałtowne spowolnienie działalności gospodarczej. Sytuację mogą dodatkowo pogorszyć ograniczenia płynności, ponieważ przedsiębiorstwa mogą napotkać trudności z wypłatą należności swoim dostawcom i pracownikom.

Wg. GUS opinie formułowane przez jednostki mające swoją siedzibę na terenie województwa lubuskiego na temat koniunktury gospodarczej nie są optymistyczne. Wyniki badania koniunktury gospodarczej wskazują, że nie ma branży odpornej na globalną pandemię koronawirusa. Ograniczenia administracyjne nałożone na działalność gospodarczą potęgują pesymistyczne opinie przedsiębiorców wszystkich badanych rodzajów działalności na temat wpływu pandemii na sytuację przedsiębiorstw m.in. w obszarze zmiany poziomu zamówień, jak również na dostępność pracowników oraz plany inwestycyjne. W kwietniu 2020 koniunktura oceniana była najgorzej od początku prowadzenia badania we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki.

Działania naprawcze podjęte przez OPZL oraz próbą pomocy przedsiębiorcom

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, największy związek pracodawców w województwie podjęła dlatego inicjatywę, która ma wspomóc lubuskie firmy. Bliźniaczy projekt realizuje Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem OPZL jest udzielenie 95 bonów dla lubuskich firm na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Wsparcie finansowe w formie dotacji zostanie przyznane przedsiębiorstwom w celu poprawienia ich płynności finansowanej w związku negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych. Bon będzie udzielany przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii COVID-19 na cele obrotowe i/lub inwestycyjne. Wartość bonów dla średnich przedsiębiorstw nie będzie większa niż 10% wartości wszystkich bonów przewidzianych do udzielenia w projekcie.

Wsparcie nawet do 200.000 zł dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem

Wsparcie na ich rzecz będzie udzielane w formule projektu grantowego. Poziom dofinansowania wydatków na udzielane przedsiębiorstwom bony wyniesie 95% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie w zależności od wielkości firmy od 50 000,00 do 200 000,00 zł. Udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa wynosić będzie do 50% wartości kwalifikowalnej bonu. Konkretne przedsiębiorstwo będzie mogło otrzymać tylko jeden grant od OPZL lub ZIPH. Do udzielenia bonu zakwalifikują się tylko te wnioski złożone przez MŚP, które spełnią wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskają powyżej 50% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów wg. kryteriów, które można sprawdzić poniżej w załączniku.

Kwoty dofinansowania

Samozatrudnieni (jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej).
Minimalna wartość bonu: 10 000,00 zł. Maksymalna wartość bonu: 50 000,00 zł.

Mikro przedsiębiorcy Minimalna wartość bonu: 30 000,00 zł.
Maksymalna wartość bonu: 120 000,00 zł.

Mali przedsiębiorcy Minimalna wartość bonu: 50 000,00 zł.
Maksymalna wartość bonu: 200 000,00 zł.

Średni przedsiębiorcy Minimalna wartość bonu: 50 000,00 zł.
Maksymalna wartość bonu: 200 000,00 zł.

Podstawa prawna

Pomoc dla przedsiębiorców będzie przekazana na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U., poz. 773).

Źródło dofinansowania

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki dla Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, przekazał Zarząd Województwa Lubuskiego poprzez wezwanie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. www.lubuskie.pl

Pliki do pobrania

Przejedź do zakładki pliki do pobrania i pobierz niezbędne dokumenty do wypełnienia wniosku i ubiegania się o dofinansowanie.