Podstawą przyznawania i rozliczania wsparcia jest Regulamin Projektu wraz Umową oraz pozostałymi załącznikami, których aktualne wersje znajdziesz w zakładce Pliki. Poniższe pytania i odpowiedzi mają charakter jedynie instruktażowy.

Pytania i odpowiedzi

specjalista projektu
Beata Przybylska

Podstawą przyznawania i rozliczania wsparcia jest Regulamin Projektu wraz Umową oraz pozostałymi załącznikami, których aktualne wersje znajdziesz w zakładce Pliki. Poniższe pytania i odpowiedzi mają charakter jedynie instruktażowy.

Objęcie wsparciem lubuskich MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w formie Bonów.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na jego realizację podpisała Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Tak. Bon może być udzielony na pokrycie do 95% wydatków kwalifikowalnych Operacji. Przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych Operacji.

Wnioski będą rejestrowane w kolejności według momentu wpływu w dedykowanym Systemie Składania Wniosków Online pod adresem https://wnioski.lbw.opzl.pl/. Nabór uzupełniający Wniosków odbędzie się 25 sierpnia i będzie trwał od godziny 8.00 – 16.00. Po tym czasie Wnioski nie będą przyjmowane. Wszystkie Wnioski złożone do oceny w dniu 25.08.2020 będą poddane ocenie. Ocenie – jeśli nie nastąpiło wycofanie Wniosku z oceny – podlegać będą również wszystkie 450 wniosków złożonych w naborze 1 w dniu 01.07.2020.

Przypominamy, że zgodnie z Ogłoszeniem konkursu Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w Projekcie i pozyskaniem wsparcia na cele inwestycyjne lub na cele inwestycyjne i obrotowe, zobowiązani są do złożenia w formie elektronicznej (za pośrednictwem Systemu Składania Wniosków Online) wypełnionego formularza Wniosku o Bon wraz z wymaganymi załącznikami. Rekomendujemy eksport pliku do PDF bezpośrednio z edytora tekstu. Wniosek oraz wymagane załączniki należy pobrać ze strony www.lbw.opzl.pl. Załączniki należy uzupełnić w formie elektronicznej, następnie je wydrukować i podpisać. Wszystkie załączniki należy zeskanować do jednego pliku PDF pod nazwą „Załączniki”.

Nie składacie drukowanej wersji Wniosku. Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w Projekcie i pozyskaniem wsparcia na cele inwestycyjne lub na cele inwestycyjne i obrotowe, zobowiązani są do złożenia w formie elektronicznej (za pośrednictwem Systemu Składania Wniosków Online) wypełnionego formularza Wniosku o Bon wraz z wymaganymi załącznikami. Rekomendujemy eksport pliku do PDF bezpośrednio z edytora tekstu. Wniosek oraz wymagane załączniki należy pobrać ze strony www.lbw.opzl.pl. Załączniki należy uzupełnić w formie elektronicznej, następnie je wydrukować i podpisać. Wszystkie załączniki należy zeskanować do jednego pliku PDF pod nazwą „Załączniki”.

 

Dla osób zalogowanych do Systemu Składania Wniosków Online przed godziną 8.00 rekomendujemy sukcesywne odświeżanie strony www/ korzystania z opcji „Załaduj ponownie tę stronę”/ refresh strony www (np. klawiszem F5 lub Ctrl i F5 lub np. Cmd+R, różnie dla różnych systemów operacyjnych i przeglądarek). Wówczas w momencie uruchomienia usługi, powinno się Państwu pojawić okno załączania Plików. W przeciwnym wypadku rekomendujemy wylogowanie i ponowne zalogowanie, aż do momentu jak pojawi się opcja załączania Plików.

1. Budżet Operacji;

2. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP;

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

5. Deklaracja Wnioskodawcy dotycząca wysokości uzyskanego przychodu;

6. Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku (na wzorze określonym przez Operatora w ogłoszeniu o Konkursie);

7. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Bon w ramach Projektu jest przedsiębiorstwo (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), które:

a) posiada siedzibę na terenie województwa lubuskiego,

b) spełnia definicję mikro, małego lub średniego,

c) rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej nie później niż od 1 stycznia 2020 r.,

d) nie posiadało zaległości w płatnościach podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r.,

e) nie otrzymało, jak również nie ubiega się o udzielenie Bonu od drugiego Operatora,

f) odnotowało spadek łącznej wartości przychodów (rozumianej jako wartość sprzedaży produktów, towarów i usług) o minimum 25% w następstwie wystąpienia COVID-19 w dwóch wybranych następujących po sobie miesiącach (w okresie marzec – maj 2020 r.) w porównaniu do dwóch miesięcy poprzedzających lub analogicznych miesięcy w 2019 r.,

g) zagwarantuje trwałość Operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013,

h) zadeklaruje utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy (liczonych od dnia złożenia Wniosku o Bon), wg stanu zatrudnienia na 30.04.2020 r.

i) nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ani nie jest objęte zakazem dostępu do środków funduszy europejskich, nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej (wynikający z decyzji KE uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym), nie jest objęte postępowaniem upadłościowym, likwidacyjnym lub restrukturyzacją,

j) przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub którykolwiek członek organów zarządzających (spółka kapitałowa) bądź wspólnik (spółka osobowa) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Celem zapewnienia równego i tożsamego podejścia do wszystkich Wnioskodawców Operator zdecydował, że zasadne jest tu zastosowanie metodologii opartej na Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z poźn.zm.). Zatem w „Oświadczeniu o statusie MŚP” (stanowiącym załącznik do Wniosku o Bon) firma dokonuje określenia swojego statusu samozatrudnionego, w identyczny sposób jak pozostałe wielkości firmy (mikro-, małe, średnieprzedsiębiorstwa). Tym samym, Wnioskodawca – wypełniając oświadczenie – będzie wskazywał na jedną z poniższych kategorii wielkości podmiotu:

Mikroprzedsiębiorstwo – osoba samozatrudniona

Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo inne niż MŚP

Zatem przedsiębiorca, który wg. stanu za lata 2017 – 2019 był samozatrudniony lecz w roku 2020 zatrudnił dodatkowego pracownika, składając wniosek o bon wciąż zachowuje status samozatrudnionego.

Zgodnie z rozporządzeniem 651/2014 w skład personelu wchodzą:

 1. a) pracownicy

W celu ustalenia, kim jest pracownik należy odnieść się do przepisów krajowych, czyli w tym przypadku do kodeksu pracy, który zawiera definicję legalną pracownika. Zgodnie z art. 2 KP pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W związku z tym, uwzględnić należy tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 1. b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego

Analizując powyższą kategorię należałoby uznać, że nie są to osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne. Wynika to z faktu, że według kodeksu pracy (prawo krajowe) za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. (art. 2 K.P.). Jednakże, biorąc pod uwagę, że o pracownikach (których rozumieć należy w oparciu o definicję przyjętą w prawie krajowym) stanowi punkt a), to punkt b) należy traktować w sposób, że tu zakwalifikuje się osoby na umowach cywilnoprawnych. Jest to odrębna kategoria do której zaliczane będą osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby zatrudniane na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Rozumienie tej kategorii w powyższym ujęciu potwierdza fakt, że status MŚP rozpatrywany w tym przypadku jest w oparciu o definicje i regulacje, które wynikają z załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

 1. c) właściciele-kierownicy

Do tej kategorii zaliczani będą właściciele, którzy biorą udział w prowadzeniu przedsiębiorstwa, a także udziałowcy pod warunkiem, że korzystają oni z uprawnień właścicielskich. Do tej kategorii nie można zaliczyć osoby współpracującej (zgłoszonej do ZUS) i traktować ją jako właściciela. Wydaje się jednak, że osobę taką można zaliczyć jako kierownika pod warunkiem, że wykonuje czynności zarządcze/kierownicze, korzysta z uprawnień właścicielskich i sprawuje faktyczne kierownictwo nad działalnością przedsiębiorstwa. Członkowie zarządu spółki nie mogą być zaliczani do tej kategorii z tego względu, że swoją funkcję pełnią najczęściej na podstawie powołania, które następuje na mocy uchwały wspólników (np. spółki z o. o.) W związku z tym będą oni zaliczani do kategorii zawartej w punkcie a) – pracowników. 

 1. d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe

Ta kategoria dotyczy spółek osobowych (np. partnerskiej) oraz do tej grupy należą również osoby prowadzące jednoosobową zarejestrowaną działalność gospodarczą i świadczą pracę na rzecz określonego podmiotu. 

Podstawa prawna

 • Artykuł 5 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 • Artykuł 1 Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422).
 • Art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

 

 

Uogólniając, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) to taka firma, która zatrudnia mniej niż 250 pracowników a jej roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo to takie, które spełnia warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 z późn. zm.) Pomoc jest przyznawana jednemu przedsiębiorcy, a powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami będą badane na podstawie art. 3 Załącznika nr I do ww. Rozporządzenia. Jeśli chcesz ocenić swój status MŚP, możesz skorzystać z poniższego kwalifikatora https://kwalifikator.een.org.pl/

Kwota dofinansowania Operacji w ramach Bonu jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

 1. w przypadku osoby samozatrudnionej (tj. jednoosobowej działalności gospodarczej): minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł;

 2. w przypadku mikroprzedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych): minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 120 000,00 zł;

 3. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – OPZL” podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Bon w ramach Projektu jest przedsiębiorstwo (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), które: (…). Z tego zapisu regulaminu wynika, że na potrzeby przyznawania i rozliczania Bonu, posiadanie przez wnioskodawcę statusu przedsiębiorstwa, należy ocenić na podstawie definicji obowiązujących w prawie europejskim, a w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 załącznika I do ww. rozporządzenia: „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą”. Definicja ta jest bardzo szeroka; zasadniczym kryterium uznania za przedsiębiorstwo jest okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym, przez działalność gospodarczą rozumie się działalność polegającą na oferowaniu towarów i/lub usług na określonym rynku, tj. działalność produkcyjną, dystrybucyjną i usługową. Jednakże niektóre rodzaje działalności usługowej związane z wykonywaniem funkcji władz publicznych nie jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza. W komentarzu do ww. rozporządzenia, zwraca się uwagę że: „w odniesieniu do systemów opieki zdrowotnej ich gospodarczy charakter nie został przesądzony jednoznacznie dla całej UE, ponieważ organizacja tych systemów w poszczególnych państwach członkowskich jest zróżnicowana. W niektórych państwach placówki zdrowotne stanowią część krajowej służby zdrowia i są prawie w całości oparte na zasadzie solidarności. Działalność takich placówek jest bezpośrednio finansowana ze składek na ubezpieczenie społeczne i z innych zasobów państwowych, a świadczenie usług odbywa się nieodpłatnie na zasadzie powszechnego objęcia ubezpieczeniem. Zgodnie z orzecznictwem sądów unijnych w takich przypadkach działalność służby zdrowia ma charakter niegospodarczy (wyrok TS z 11.07.2006 r., C-205/03 P, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) v. Komisja, Zb.Orz. 2006, s. I-6295, pkt 25–28; wyrok Sądu z 4.03.2003 r., T-319/99, FENIN, ECR 2003, s. II-357). Jeżeli natomiast placówki oferują swoje usługi za wynagrodzeniem, pobieranym bezpośrednio od pacjentów lub z ich ubezpieczenia, przyjmuje się, że w takich systemach występuje do pewnego stopnia konkurencja między szpitalami w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej i nie jest możliwe uznanie działalności za niegospodarczą (wyrok TS z 12.07.2001 r., C-157/99, Geraets-Smits i in., ECR 2001, s. I-5473, pkt 53–58; por. także wyrok Sądu z 7.11.2012 r., T-137/10, CBI v. Komisja, EU:T:2012:584)” (Kaznowski Andrzej i Stasiak Mikołaj. Wprowadzenie. W: Komentarz do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. System Informacji Prawnej LEX, 2018).

Zważywszy na powyższe, stwierdzić należy, że podmiot leczniczy działający w formie SP ZOZ, który wykonuje świadczenia medyczne na rzecz ubezpieczonych, a środki na działalność pozyskuje z NFZ, nie będzie uznawany za przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa unijnego. Aby jednoznacznie ocenić, czy SP ZOZ wskazany w zapytaniu może mieć status przedsiębiorstwa należałoby przeanalizować zakres działalności i sposób finansowania ww. podmiotu.

Jednakże taka pogłębiona analiza wydaje się w tym przypadku zbędna, ponieważ nawet gdyby stwierdzić, że przedmiotowy SP ZOZ ma status przedsiębiorstwa, to w świetle przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 nie można uznać go za mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Mianowicie zgodnie z art. 3 ust. 4 do ww. rozporządzenia: „poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny”. Tymczasem, w zapytaniu SP ZOZ jest odrębną jednostką organizacyjną utworzoną przez Gminę. Ta jednostka samorządu terytorialnego zachowuje status podmiotu tworzącego w stosunku do tego SP ZOZ. Uprawnienia podmiotu tworzącego mają charakter właścicielski. W konwencji, SP ZOZ jest kontrolowany przez organ publiczny, co wyklucza zakwalifikowanie go do grupy MŚP.

Taka instytucja nie może otrzymać wsparcia w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia.

 

Bon może zostać udzielony na cele inwestycyjne (np. zakup maszyny, remont lokalu) lub na cele inwestycyjne i obrotowe (kupno materiałów do produkcji, zapłatę za czynsz). Przy czym udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa wynosić będzie do 50% całości wydatków.

Minimalna i maksymalna kwalifikowalna wartość Operacji w ramach Bonu jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

 1. w przypadku osoby samozatrudnionej (tj. jednoosobowej działalności gospodarczej): minimalna wartość Operacji wynosi 10 526,31, a maksymalna wartość Operacji wynosi 52 631,57 zł;

 2. w przypadku mikroprzedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych): minimalna wartość Operacji wynosi 31 578,94 zł, a maksymalna wartość Operacji wynosi 126 315,78 zł;

 3. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: minimalna wartość Operacji wynosi 52 631,57 zł, a maksymalna wartość Operacji wynosi 210 526,31 zł.

Należy przyjąć, iż osoba samozatrudniona to osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą na własny rachunek, własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Spółka jawna jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną – nie spełnia zatem przesłanki „osoby samozatrudnionej”, bez względu na to, czy spółka kogoś zatrudnia, czy też nie. Możliwe jest zatem uzyskanie dofinansowania na poziomie max. 120 tys zł (tj. limit wsparcia dla mikroprzedsiębiorstwa).

Tak, pod warunkiem że spółka cywilna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem nie składa również Wniosku o Bon zgodnie z §5 ust.2, pkt. 2.11 Regulaminu.

Tak, do wsparcia kwalifikować się będą wydatki poniesione najwcześniej 1 lutego 2020 r.

Ocena merytoryczna jest dokonywana przez powołaną przez OPZL Komisja Oceny Wniosków (KOW) według kryteriów punktowanych, o których mowa w załączniku nr 3 do Wezwania, przy czym pojedynczy Wniosek o Bon może otrzymać maksymalnie 24 pkt.

w przypadku celu inwestycyjnego, to :

– zakup lub stworzenie środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 17), tj. rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki,

– specjalne środki transportu, wyszczególnione w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z dnia 3 października 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 1864),

– roboty, materiały budowlane, wydatki na nadzór i opłaty administracyjne, przy czym wydatki te są limitowane i mogą stanowić maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych części inwestycyjnej Operacji,

w przypadku celu obrotowego, to:

zakup środków obrotowych jeśli są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, tj. surowce; towary, materiały, produkty i półprodukty, koszty utrzymania powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (czynsz, najem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń związanych z działalnością gospodarczą, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń).

Tak, wnioskodawca jest zobowiązany rozporządzać przyznanymi środkami w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Z uwagi na powyższe, zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej poniższe czynności:

– w przypadku zakupów inwestycyjnych (koszt jednostkowy) na kwotę minimum 5 tys zł netto/sztukę (brutto dla Wnioskodawców nie odzyskujących podatku VAT) – poprzez skierowanie zaproszenia do złożenia oferty do co najmniej 3 potencjalnych dostawców oraz otrzymania co najmniej 2 ofert handlowych;

– w przypadku zakupów na część obrotową – potwierdzeniem wysokości wydatku może być np. historyczna faktura zakupowa Wnioskodawcy (dotycząca zakupów zrealizowanych w okresie 12 m-cy przed złożeniem Wniosku o Bon) lub oferta od jednego dostawcy. Oferta dostawcy dotyczy w szczególności zakupów planowanych do realizacji po dniu złożenia wniosku.

 1. Złożenie wniosku i załączników w wymaganej formie;

 2. Złożenie wniosku i załączników w określonym terminie;

 3. Kompletność i poprawność wypełnienia Wniosku i załączników, uzupełnienie wszystkich wymaganych pól;

 4. Złożenie wszystkich wymaganych załączników;

 5. Spełnienie kryteriów dopuszczających, o których mowa w Załączniku nr 3 do Wezwania Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/2020 do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym.

Wniosek oceniony negatywnie pod względem formalnym nie przechodzi do oceny merytorycznej. Od oceny formalnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

Nie. Należy zastosować kurs euro NBP z dnia udzielenia tej konkretnej pomocy publicznej. Dla różnych instrumentów wsparcia, jeśli z różnych firma korzystała będą to różne daty i różne poziomy kursów. Kurs sprawdzicie Państwo tu: https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Tak. W kilku przypadkach. Wnioskodawca ma możliwość, na wezwanie Operatora, dokonać jednorazowej poprawy Wniosku o Bon wraz z załącznikami, w przypadku niespełnienia poniższych warunków:

 1. złożenie wniosku i załączników w wymaganej formie;
 2. kompletność i poprawność wypełnienia wniosku i załączników, uzupełnienie wszystkich wymaganych pól. Jednorazowej poprawie na etapie oceny formalnej, polegającej na uzupełnieniu oczywistych omyłek, podlegać mogą tylko następujące dane: status MŚP, nazwa firmy, NIP, osoba do kontaktu, historia firmy, okresy realizacji, trwałość operacji, załączniki (sekcja C, D oraz punkty B01 i B02 wniosku). Nie ma możliwości poprawiania wniosku w zakresie merytorycznym;
 3. złożenie wszystkich wymaganych załączników;
 4. spełnienie kryterium dopuszczającego „Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia”. Ocenie podlegać będzie czy wszystkie wydatki przedstawione do dofinansowania przez MŚP są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych.

Czas trwania Operacji realizowanej w ramach Bonu musi wynosić co najmniej 1 miesiąc i nie może przekraczać 12 miesięcy, przy czym realizacja rzeczowa i finansowa Operacji nie może rozpocząć się później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zakończyć później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nie, w ramach Projektu jeden Wnioskodawca może uzyskać jeden Bon. Przedsiębiorca może ubiegać się i otrzymać Bon wyłącznie od jednego Operatora tj. od Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej lub Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej. Złożenie przed jedną firmę Wniosku do dwóch Oparatorów powoduje ich automatyczne odrzucenie u każdego z nich.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu to I połowa listopada 2020 r. Po zakończeniu oceny merytorycznej Operator sporządza listę rankingową. Warunkiem zamieszczenia na liście rankingowej jest uzyskanie powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów. Projekty będą zamieszczone na liście według malejącej liczby punktów.

Kryterium „Efektywność projektu i wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego” . W ramach kryterium ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji Operacji tj.:

• czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Operacji są współmierne do planowanych nakładów? Tak- 1 pkt, Nie – 0 pkt

• czy zaplanowane wydatki umożliwią zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście zabezpieczenia przed COVID-19? Tak- 1 pkt, Nie – 0 pkt

Możliwa do uzyskania punktacja w ramach kryterium autorskiego to 0 – 2 pkt.

Punkty podlegają sumowaniu.

Nie ma takiej konieczności. Nabór wniosków rozpocznie się o godzinie 8.00, a zakończy się o godzinie 16.00. Na przesłanie wniosku wraz załącznikami jest osiem godzin zegarowych.

Firmy, które otrzymały bon muszą liczyć się z ewentualną kontrolą udzielonego im wsparcia. Kontrola może być przeprowadzana w całym okresie obowiązywania umowy. Kontrole może przeprowadzić OPZL, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, lub inna upoważniona przez nich instytucja.

Firma, która otrzyma bon jest zobowiązana do zachowania 3-letniego okresu trwałości dofinansowania liczonych od dnia rozliczenia wsparcia (nie jego przekazania), w tym czasie nie może m.in. zawiesić czy zamknąć działalności gospodarczej, czy sprzedać zakupionych środków trwałych.

Najlepiej MS Office 2013 lub nowszej.

Operator – choć żaden znany nam konkurs w regionie i w kraju tego nie wprowadza – udostępnił edytowalne wersji plików w dwóch (a w przypadku Wniosku nawet w trzech) formatach. I to formatach dostosowanych do nawet starych wersji pakietów biurowych.

Uwaga. Jednakże biorąc pod uwagę dość dużą wieloaspektowość (głównie chodzi o budżet) formuł, które mają Państwu zminimalizować ryzyko błędu, rekomendujemy:

 1. Korzystanie z MS Office 2013 lub nowszej
 2. Ściągnięcie wzoru Wniosku w wersji MS Office 2013

Wersja pakietu MS Office 2013 lub nowsza, gwarantuje Państwu stabilność plików i komfort pracy.

Prosimy więc zwracać uwagę na wersję posiadanego pakietu biurowego oraz format ściągniętych ze strony www.lbw.opzl.pl plików. Rekomendujemy w pierwszej kolejności korzystać z oprogramowania Microsoft Office 2013 lub nowszego, a dla osób nie posiadających tego pakietu, pozostaje bezpłatny LibreOffice. W wersji LibreOffice oraz MS Office 97 nie funkcjonują wszystkie automatyczne formuły, dlatego szczególnie zwracamy uwagę w tych standardach na kwestię weryfikacji we Wniosku budżetu oraz limitów procentowych poszczególnych wydatków, o których mowa w Regulaminie.