Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

zastępca dyrektora OPZL
Bernadetta Holak

Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

Sprawdź najnowsze aktualności 

This is Tooltip!
This is Tooltip!

Korekta Regulaminu Projektu

This is Tooltip!

Informujemy, że delikatnej korekcie uległ Regulamin Projektu. Dostosowano brzmienie wartości Projektu do realnego wsparcia przekazywanego przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej dla przedsiębiorców.

Dotychczasowe brzmienie: „Całkowity budżet Projektu wynosi 15 723 864,39 zł kosztów kwalifikowalnych.” Nowe brzmienie: „Całkowity budżet Projektu wynosi 25 359 018,04 zł kosztów kwalifikowalnych.”

W zakładce pliki pojawiła się nowa wersja Regulaminu projektu, oznaczona cyfrą 03.01 z dnia 11.04.2022.

This is Tooltip!

Zmiana Regulaminu Projektu

This is Tooltip!

Informujemy, że na wniosek Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, wyraziła zgodę na wydłużenie okresu podpisywania Umów w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia do końca lutego 2022, jak również na wydłużenie czasu realizacji Operacji do końca lutego 2023. To zmiany, które są korzystne dla firm i pozwolą – w tych trudnych czasach – z większym spokojem realizować przez firmy swoje inwestycje. Cieszymy się na tę możliwość.

Uwaga, wydłużenie czasu realizacji Operacji dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów z dofinansowaniem wynikającym ze zwiększenia wartości dofinansowania projektu na mocy decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego oraz oszczędności Projektu. Znaczy to, że z opcji wydłużenia realizacji Operacji mogą skorzystać wszystkie firmy, lecz poza tymi wskazanymi w liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinasowania wersja 1.0 z dnia 10.12.2020 oraz po procedurze odwoławczej. Pozostałe tak. W razie wątpliwości, czy dany Grantobiorca ma możliwość wydłużenia czasu realizacji Operacji, prosimy o kontakt z Opiekunem Operacji. Firmy, mogą wydłużyć realizację Operacji maksymalnie do dnia 28.02.2023. Przypominamy jednocześnie, że wciąż obowiązujący jest zapis, że „czas trwania Operacji realizowanej w ramach Bonu musi wynosić co najmniej 1 miesiąc i nie może przekraczać 12 miesięcy”. W zakładce pliki pojawił się nowy Regulamin projektu, oznaczony cyfrą 3.0.

This is Tooltip!

Następne firmy z dofinansowaniem od OPZL

This is Tooltip!

W związku z pojawieniem się wolnych środków w projekcie Lubuskie Bony Wsparcia, z radością informujemy, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej może dofinansować kolejne wnioski z listy rezerwowej. Rekomendowane do dofinansowania zostały wnioski firm:

  • Euro-Wasta Stanisława Kamińska-Zahorska
  • Quality Sport Logistics Michał Wlaźlak
  • F.P.H.U. MARSYLIA Marlena Boks
  • CITY INWEST Sp. z o.o.

Łączne dofinansowanie przekazane tym czterem firmom wynosi blisko 330 000 zł. Gratulujemy.

This is Tooltip!

Covidowe dofinansowanie dla kolejnych firm od OPZL

This is Tooltip!

W związku z pojawieniem się wolnych środków w projekcie Lubuskie Bony Wsparcia, z radością informujemy, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej może dofinansować kolejne wnioski z listy rezerwowej. Rekomendowane do dofinansowania zostały wnioski firm:

  • Firma Handlowa Elżbieta Fijak
  • Gobi Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
  • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK I RYSZARD ZENKNER S.J.
  • Prywatny Gabinet Logopedyczny Urszula Mazur

Opiekunem umowy i rozliczenia dwóch pierwszych inwestycji jest Pani Adrianna Chmiel, dwóch ostatnich Pani Agata Bubel.

Łączne dofinansowanie przekazane tym czterem firmom wynosi przeszło 500 000 zł. Gratulujemy. Cieszymy się, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej mogła pomóc tym i kilkuset innym firmom.

This is Tooltip!

Zmiana Regulaminu Projektu

This is Tooltip!

Informujemy, że korekcie uległ Regulamin Projektu. Jego obowiązującą wersją jest ta oznaczona symbolem 02.03 z 01.12.2021 roku. Korekcie uległ § 10 Zawarcie umowy o udzielenie wsparcia. Dodany został pkt. 6, który daje prawo Operatorowi weryfikować informacje zawarte we Wniosku o bon zgodnie z treścią oświadczenia Wnioskodawcy, że informacje zawarte we Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

This is Tooltip!

Polska gospodarka dobrze sobie radzi ze skutkami pandemii Covid-19

This is Tooltip!

Na tle innych krajów UE polska gospodarka poradziła sobie dobrze ze skutkami pandemii Covid-19. Spadek PKB nastąpił później, był płytszy, a wyjście z dołka bardziej dynamiczne – uważa Konfederacja Lewiatan.

W I kwartale 2021 r. PKB był niższy w stosunku do poziomu sprzed pandemii o 1,6%, podczas gdy w UE ok. 4,6%. Był to jeden z najmniejszych spadków w UE.

Pozytywny wkład w ostatnich kwartałach miały zmiany struktury popytu konsumpcyjnego w Polsce i za granicą. Przesunięcie wydatków konsumpcyjnych od objętych obostrzeniami usług do różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych trwałych. Polska jest relatywnie dużym producentem tego rodzaju wyrobów, m.in. sprzętu RTV-AGD, mebli, wyposażenia domu itp. Dużą rolę odegrały niższe koszty wytwarzania polskich produktów wzmocnione przez osłabienie złotego w 2020 r. Dodatkowo, pozytywne rezultaty przyniosły inwestycje w moce wytwórcze m.in. w segmencie baterii i akumulatorów. W tym wypadku Polska dobrze zidentyfikowała szansę na niszę do zagospodarowania o kluczowym charakterze dla „zielonej” odbudowy gospodarek po kryzysie. Czynniki te przełożyły się na zaskakująco wysoki popyt na produkty krajowego przemysłu.

Przypadek bezrobocia jest bardziej złożony. O ile przed pandemią kształtowało się na poziomie bliskim naturalnemu, o tyle pandemia miała minimalny wpływ na bezrobocie ekonomiczne (różnica rzędu 0,3 pkt. proc.), ale już bezrobocie rejestrowane wzrosło silniej i trwalej (o 1,1 pkt. proc.). Może to oznaczać, że faktyczna aktywność ekonomiczna ludności nie została ograniczona przez pandemię.

O tym, że na polskim rynku pracy odczuwalna jest konkurencja o pracowników (zwłaszcza wykwalifikowanych) wiadomo nie od dzisiaj. Jego odzwierciedleniem jest wysoka dynamika płac (wyraźnie przekraczająca poziom inflacji). Ta dynamika utrzymywała się mimo napływu pracowników zagranicznych. Na tym tle, pandemia zahamowała ten wzrost (ale nie nastąpił spadek) w praktyce na jeden kwartał. Ostatnie dostępne dane statystyczne wskazują, że nie wróciła ona jeszcze do poziomów z 2019 roku, jednak sygnały ze strony pracodawców o rotacji i niezapełnionych wakatach stanowią dowody zwiastujące dalsze wzrosty.

OPZL wsparł finansowo blisko 240 firm w tych trudnych czasach. Wypłacił im na ratowanie ich przedsiębiorstw już blisko 20 mln zł.