Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

zastępca dyrektora OPZL
Bernadetta Holak

Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

Sprawdź najnowsze aktualności 

Zaktualizowana lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

Zakończona została procedura odwoławcza w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia. Każdorazowo złożone odwołania rozpatrywane były przez trzeciego Eksperta, nie będącego żadnym z dwóch merytorycznie oceniających dany wniosek za pierwszym razem.

Przypominamy, że warunkiem zakwalifikowania do dofinansowania było uzyskanie powyżej 50 proc. możliwych punktów do zdobycia (tj. co najmniej 13 pkt.) oraz spełnienie kryteriów dopuszczających. Nie spełnienie któregoś z tych warunków powodowało odrzucenie Wniosku. Ich wykaz stanowi lista nr 3.

Lista nr 1 i 2 to listy Wniosków rekomendowanych do dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej. W pierwszej kolejności podpisywane są umowy z firmami z listy nr 1. To firmy, które spełniły warunki dopuszczające oraz otrzymały najwięcej punktów na etapie oceny merytorycznej punktowej. W przypadku takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydowała procentowa skala spadku przychodów firmy. Im większa skala spadku przychodów, tym wyższe miejsce na liście rankingowej.

Lista nr 2, to lista firm, które spełniły warunki dopuszczające oraz otrzymały minimalną, wymaganą Regulaminem Projektu liczbę punktów, która upoważnia ich do dofinansowania. Niestety na te firmy nie starczyło na ten moment pieniędzy. W sytuacji np. wycofywania się innych firm z podpisania Umowy Operator będzie indywidualnie kontaktował się z firmami z rezerwowej listy rankingowej, celem informowania o możliwości dofinansowania. Kontakt będzie następował wg. kolejności ulokowania Wniosku na liście.

W wyniku przeprowadzenia bezprecedensowej w historii województwa lubuskiego akcji oceny wniosków, wytypowanych zostało 240 firm do dofinansowania. Wsparcie tych firm wygeneruje inwestycje w firmach w łącznej wysokości 30 mln zł. To środki, które dadzą impuls rozwojowy nie tylko firmom bezpośrednio objętym wsparciem.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane trzy listy rankingowe:

Przypominamy, że:

*Lista rekomendowanych do dofinansowania Wniosków nie zawiera informacji o warunkowym dopuszczeniu do oceny merytorycznej Wniosków na etapie oceny formalnej. Specjaliści ds. oceny formalnej rekomendowali bowiem czasami wprowadzenie w ocenianych dokumentach zmian, które warunkują podpisanie Umowy. Dotyczyło to czasem drobnych korekt (np. brak podpisu pod jakimś załącznikiem), a czasem większych związanych z przeniesieniem pewnych wydatków na stronę kosztów niekwalifikowalnych. Tym samym wartość wsparcia poszczególnych firm, może jeszcze ulec zmianie. Ponadto przed podpisywaniem Umów Operator będzie dodatkowo analizował spełnianie przez Wnioskodawcę kryteriów wyboru, np. w zakresie statusu MŚP. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Ocena pozytywna warunkowa – tzn. że Eksperci oceny merytorycznej uznali, że należy wprowadzić zmiany we Wniosku, których wprowadzenie warunkuje podpisanie Umowy. Przykładowo część wydatków uznali za niekwalifikowalne, które Wnioskodawca musi sfinansować z własnych środków lub zwrócili uwagę na brak numeru PKD przedmiotu Operacji w CEIDG firmy i warunkują podpisanie Umowy od uzupełnienia tego. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Mamy nadzieję, że trzecia fala pandemii wkrótce się zakończy i wszyscy powoli będziecie mogli wracać do swojej normalnej aktywności biznesowej, bo gospodarka będzie w końcu odmrażana. Cieszymy się, że chociaż tym 240 firmom pomożemy w powrocie do względnej równowagi.

Dokonywanie płatności za wydatki

W celu prawidłowego rozliczenia zakupów ponoszonych z Bonów Wsparcia, należy opłacać je korzystając z przelewu bankowego, dokonywanego z rachunku gospodarczego o którym mowa w paragrafie 6, punkt 1 Umowy o bon. W takim wypadku poza fakturą VAT lub innym równoważnym dokumentem księgowym i wyciągiem z rachunku, nie musicie Państwo nic więcej dostarczać.

Tym nie mniej, wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, Operator wyraża zgodę na potwierdzanie płatności dokonywanych w inny sposób, niż mowa powyżej. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej akceptować będzie płatności:

 1. Przelewem z innych kont (pod warunkiem, że konta te służą do prowadzenia działalności gospodarczej).
 2.  Kartą płatniczą (zarejestrowaną do konta bankowego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej).
 3. Gotówką (rekomendujemy wówczas, aby na fakturze VAT widniała adnotacja „Zapłacono gotówką” oraz abyście dostarczali tzw. KP Dowód wpłaty).
 4. Dodatkowo do indywidualnego rozpatrzenia pozostają płatności dokonane w inny sposób (np. PayU, PayPal, przelewy24).

Warunkiem akceptacji płatności dokonywanych z konta innego niż to, o którym mowa w paragrafie 6 Umowy, jest złożenie Oświadczenia do rozliczanego wydatku, które jest do pobrania poniżej oraz w zakładce Pliki. W Oświadczeniu znajdują się dodatkowe informacje dotyczące rozliczeń wydatków dokonanych w inny sposób, niż przelewem z rachunku bankowego opisanego w paragrafie 6 Umowy.

PLIK – Oświadczenie o dokonaniu płatności

Nowa wersja Regulaminu Projektu

Informujemy, że w zakładce Pliki opublikowaliśmy po konsultacjach z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, nową wersję Regulaminu Projektu. Zmiany są delikatne, więc oznaczyliśmy tę wersję numerem 02.01, a nie 03.0. Korekty zostały wprowadzone praktycznie w dwóch obszarach, jeden jest – na wniosek Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – dla Grantobiorców wyjątkowo korzystny:

 1. Na wniosek Operatora, wydłużone zostały maksymalne daty startu i zakończenia Operacji. Dotąd Operacja musiała wystartować 31.12.2020, teraz może nawet do 28.02.2021. Jej zakończenie musiało nastąpić do 31.12.2021, a teraz Operacja może trwać maksymalnie do 28.02.2022. Nie zmienił się łączny czas trwania Operacji, nie może ona trwać dłużej niż 12 miesięcy.
 2. Doprecyzowano terminy podpisywania Umów z Wnioskodawcami. Teraz wszyscy Wnioskodawcy mają czas na podpisanie Umów z Operatorem, do 30 kwietnia 2021.

Oświadczenia o miejscach pracy

W celu potwierdzania osiągnięcia przez Grantobiorców celów Operacji związanych z miejscami pracy, Operator w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 przedstawia dwa wzory Oświadczeń dotyczących utrzymania zatrudnienia oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

Złożenie Oświadczenia o utrzymaniu zatrudnienia jako załącznika do Raportu końcowego, jest niezbędnym warunkiem zaakceptowania przez Operatora Raportu końcowego każdego Grantobiorcy, zgodnie z ppkt 1.14, §5 Umowy o udzielnie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców.

Złożenie Oświadczenia o utworzeniu miejsca pracy jako załącznika do Raportu końcowego, jest niezbędnym warunkiem zaakceptowania przez Operatora Raportu końcowego tylko dla Grantobiorców, którzy w polu G07 Wniosku zadeklarowali stworzenie nowego miejsca pracy, zgodnie z ppkt 1.15, §5 Umowy o udzielnie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców.

Jednocześnie informujemy, że zgodność złożonych Oświadczeń ze stanem faktycznym, będzie poddawane kontroli przez Operatora lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli. Grantobiorcy na wezwanie wyżej wymienionych instytucji będą zobligowani dostarczyć dokumenty potwierdzające złożone Oświadczenia, w tym w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, ewidencje godzin wykonywanej pracy, deklaracje ZUS P DRA, ZUS P RCA oraz ZUS P RZA.

PLIK – Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

PLIK – Oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia

Tworzenie nowych miejsc pracy

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat możliwości akceptacji przez Operatora różnych form zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) potwierdzających osiągnięcie wskaźnika „Tworzenie nowych miejsc pracy”, którego wielkość była deklarowana przez Wnioskodawców w rubryce G07 Wniosku o bon informujemy, że po ustaleniach z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, akceptowane będą tylko i wyłącznie umowy o pracę.

W przypadku kryterium Tworzenie nowych miejsc pracy do wykazania wzrostu zatrudnienia należy posiłkować się definicją wskaźnika programowego Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) (EPC). Zgodnie z definicją wskaźnik Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) (EPC) odnosi się do całkowitej liczba nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach (pełne etaty – EPC). Wskaźnik pokazuje wzrost zatrudnienia „przed-po”, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji Operacji (pracownicy zatrudnieni do realizacji Operacji nie są liczeni). Stanowiska muszą być zapełnione (wakaty nie są liczone) oraz muszą zwiększać całkowitą liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Jeśli całkowite zatrudnienie w firmie nie wzrasta, wartość wskaźnika wynosi zero. Jest to uważane za wyrównanie, nie zaś za wzrost. Stanowiska pracy chronionej i tym podobne nie są liczone. Nie należy wliczać etatów powstałych w wyniku ogólnego wzrostu liczby miejsc pracy u Wnioskodawcy, spowodowanej np. zatrudnieniem. Wskaźnik powinien być stosowany, jeżeli wzrost zatrudnienia można przypisać realizacji dofinansowanej Operacji.

Definicja ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC): stanowiska mogą być na pełny etat/niepełny etat lub sezonowe. Praca świadczona sezonowo i w niepełnym wymiarze godzin musi zostać przeliczona na pełen etat za pomocą ekwiwalentu pełnego czasu pracy – EPC (etaty częściowe powinny zostać zsumowane bez zaokrąglenia do pełnych jednostek). Dane zbierane są przed rozpoczęciem Operacji oraz po jej zakończeniu. Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych).

Z uwagi na powyższą definicję wskaźnika nie jest możliwe wykazanie wzrostu zatrudnienia poprzez zawarcie umowy cywilnej (lub innej cywilnoprawnej).

Raport cząstkowy/końcowy realizacji Operacji

W związku z tym, że część przedsiębiorców spośród stu kilkudziesięciu którzy już podpisali Umowy o bon na łagodzenie gospodarczych skutków pandemii COVID-19 otrzymało od Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaliczki na poczet realizacji Operacji oraz że część z nich zakończyła lub wkrótce zakończy pierwszy etap realizacji Operacji, w dziale Pliki zamieszczony został wzór Raportu cząstkowego/końcowego wraz z załącznikiem Zestawienie poniesionych wydatków. Dokumenty te pozwolą Wam rozliczyć otrzymaną pomoc.

Wypełniony, wydrukowany, podpisany oraz zeskanowany Raport wraz z kopią rozliczanych faktur vat należy dostarczyć poprzez e-mail do Waszego Opiekuna, na którego namiary są podane w §7 Waszej Umowy. Po jego zatwierdzeniu dostarczycie Państwo oryginał Raportu wraz z załącznikami do Opiekuna.

Do Raportu i Zestawienia poniesionych wydatków należy dołączyć poświadczone przez Grantobiorcę za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub inne równoważne dokumenty księgowe dokumentujące poniesione wydatki oraz potwierdzenie dokonania przelewu/płatności. Dodatkowo załącznikami do Raportu mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem m.in.:

 • kserokopie dokumentów dotyczących zatrudnienia pracownika,
 • kserokopie protokołów odbioru zakupionych towarów i usług lub przekazanych materiałów. W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane w sposób trwały – kserokopie protokołów odbioru urządzeń, z podaniem ich miejsca składowania,
 • kserokopie pozwolenia/zgłoszenie na budowę/przebudowę jeśli Operacja zakłada taką inwestycję,
 • kserokopie umów zawartych z wykonawcą realizacji robót budowlanych, modernizacyjnych,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Operacji.

Do każdej kserokopii faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej musi zostać dołączony dowód potwierdzający poniesienie wydatku (wyciąg bankowy, przelew, dokument kasowy). Wszelkie operacje bankowe związane z Operacją należy dokonywać z rachunku bankowego Grantobiorcy wskazanego w Umowie o dofinansowanie.

Oświadczenia Beneficjenta winny być składane w oryginale, zaś kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania potwierdzenia (czytelny podpis, data dokonania potwierdzenia). Faktury VAT, umowy, protokoły odbioru itp. powinny zostać oznaczone na każdej stronie:

 1. Paskiem z logotypami dostępnymi poniżej (wersja monochromatyczna lub kolorowa – uwaga: nie można stosować wersji kolorowej w wydruku monochromatycznym).
 2. Adnotacją: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przypominamy, że miejsca realizacji Operacji oraz wszelkie środki trwałe będące przedmiotem Operacji należy dodatkowo oznaczyć zgodnie z wytycznymi opisanymi tu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/ lub tu https://rpo.lubuskie.pl/poznaj-zasady-promowania-projektu

W razie pytań prosimy kontaktować się z Opiekunami Państwa Operacji.

Logo – wersja kolorystyczna:

Logo – wersja monochromatyczna: