Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

zastępca dyrektora OPZL
Bernadetta Holak

Chcesz wiedzieć więcej o Lubuskich Bonach Wsparcia? Zobacz, jak działamy by pomóc Twojej firmie w dobie pandemii COVID-19.

Sprawdź najnowsze aktualności 

Raport cząstkowy/końcowy realizacji Operacji

W związku z tym, że część przedsiębiorców spośród stu kilkudziesięciu którzy już podpisali Umowy o bon na łagodzenie gospodarczych skutków pandemii COVID-19 otrzymało od Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaliczki na poczet realizacji Operacji oraz że część z nich zakończyła lub wkrótce zakończy pierwszy etap realizacji Operacji, w dziale Pliki zamieszczony został wzór Raportu cząstkowego/końcowego wraz z załącznikiem Zestawienie poniesionych wydatków. Dokumenty te pozwolą Wam rozliczyć otrzymaną pomoc.

Wypełniony, wydrukowany, podpisany oraz zeskanowany Raport wraz z kopią rozliczanych faktur vat należy dostarczyć poprzez e-mail do Waszego Opiekuna, na którego namiary są podane w §7 Waszej Umowy. Po jego zatwierdzeniu dostarczycie Państwo oryginał Raportu wraz z załącznikami do Opiekuna.

Do Raportu i Zestawienia poniesionych wydatków należy dołączyć poświadczone przez Grantobiorcę za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub inne równoważne dokumenty księgowe dokumentujące poniesione wydatki oraz potwierdzenie dokonania przelewu/płatności. Dodatkowo załącznikami do Raportu mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem m.in.:

 • kserokopie dokumentów dotyczących zatrudnienia pracownika,
 • kserokopie protokołów odbioru zakupionych towarów i usług lub przekazanych materiałów. W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane w sposób trwały – kserokopie protokołów odbioru urządzeń, z podaniem ich miejsca składowania,
 • kserokopie pozwolenia/zgłoszenie na budowę/przebudowę jeśli Operacja zakłada taką inwestycję,
 • kserokopie umów zawartych z wykonawcą realizacji robót budowlanych, modernizacyjnych,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Operacji.

Do każdej kserokopii faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej musi zostać dołączony dowód potwierdzający poniesienie wydatku (wyciąg bankowy, przelew, dokument kasowy). Wszelkie operacje bankowe związane z Operacją należy dokonywać z rachunku bankowego Grantobiorcy wskazanego w Umowie o dofinansowanie.

Oświadczenia Beneficjenta winny być składane w oryginale, zaś kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania potwierdzenia (czytelny podpis, data dokonania potwierdzenia). Faktury VAT, umowy, protokoły odbioru itp. powinny zostać oznaczone na każdej stronie:

 1. Paskiem z logotypami dostępnymi poniżej (wersja monochromatyczna lub kolorowa – uwaga: nie można stosować wersji kolorowej w wydruku monochromatycznym).
 2. Adnotacją: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przypominamy, że miejsca realizacji Operacji oraz wszelkie środki trwałe będące przedmiotem Operacji należy dodatkowo oznaczyć zgodnie z wytycznymi opisanymi tu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/ lub tu https://rpo.lubuskie.pl/poznaj-zasady-promowania-projektu

W razie pytań prosimy kontaktować się z Opiekunami Państwa Operacji.

Logo – wersja kolorystyczna:

Logo – wersja monochromatyczna:

Weksel i deklaracja wekslowa

W związku z trwającym procesem podpisywania Umów w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia, w celu ułatwienia Państwu wywiązania się z zapisów Umowy:

„Grantobiorca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z treści Umowy względem Operatora co najmniej w formie weksla in blanco z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem wekslowym za wystawcę weksla ustanowionym przez osoby zarządzające Grantobiorcą (wystawcą) według wzorów stanowiących załączniki numer 2 i 3 do Umowy”

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej przygotowała poradnik, jak wypełnić weksel i deklarację wekslową. Poradnik jest do ściągnięcia poniżej. Przypominamy, że weksel wraz z deklaracją wekslową podpisujecie Państwo w obecności wybranego przez siebie notariusza i tak podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Waszej firmy (w tym ewentualnie Państwa współmałżonków) dokumenty dostarczacie do OPZL najpóźniej w dniu podpisania Umowy. W razie pytań, prosimy kontaktować się z Opiekunami Państwa Umów.

Wzór weksla in blanco z poręczeniem – poradnik wypełniania

Wzór deklaracji wekslowej – poradnik wypełniania

Grzegorz Pyzikiewicz o branży gastronomicznej w czasach pandemii

Zobacz, jak z pandemią koronawirusa radzi sobie właściciel Jazzgot Cafe & Restaurant, Grzegorz Pyzikiewicz, który otrzymał za pośrednictwem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej 36 651 zł dotacji na ratowanie swojego biznesu w czasach odgórnego zamknięcia restauracji.

Zaktualizowana lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zabiegała przez wiele miesięcy o zwiększenie alokacji będącej w jej dyspozycji, celem objęcia wsparciem w tym trudnym covidowym czasie kolejnych firm. Innymi słowy chodziło o to, aby więcej firm otrzymało pomoc na ratowanie swoich biznesów.

Zarząd Województwa Lubuskiego przychylił się do prośby OPZL i poinformował, że kwota dofinansowania Lubuskich Bonów Wsparcia będąca w dyspozycji Operatora jest zwiększona do kwoty 22 268 365,20 zł oraz że wsparciem finansowym mogą być objęte te firmy, które otrzymały na etapie oceny merytorycznej co najmniej 16,5 pkt.

Tym samym OPZL aktualizuje Ogłoszenie o konkursie. Ogłoszenie o konkursie brzmiało:

Kwota alokacji na konkurs wynosi (wartość dofinansowania): 13 457 361,42 zł, w tym:

  • budżet wydzielony dla firm średnich (10%): 1 345 736,14 zł
  • budżet wydzielony na procedurę odwoławczą (10%): 1 345 736,14 zł

Po zmianie Ogłoszenie o konkursie brzmi:

Kwota alokacji na konkurs wynosi (wartość dofinansowania): 22 268 365,20 zł, w tym:

 • budżet wydzielony dla firm średnich (10%): 2 226 836,52 zł
 • budżet wydzielony na procedurę odwoławczą (10%): 2 226 836,52 zł

Tym samym OPZL może objąć wsparciem łącznie 223 firmy, a doliczając zabezpieczone na tę chwilę środki na procedurę odwoławczą (2,2 mln zł) pieniędzy powinno starczyć na jeszcze więcej przedsiębiorstw, nawet blisko 250. To największa tego typu operacja wsparcia firm w historii województwa lubuskiego. Wsparcie to wygeneruje inwestycje w firmach w łącznej wysokości przeszło 30 mln zł brutto. To środki, które dadzą impuls rozwojowy nie tylko firmom bezpośrednio objętym wsparciem.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane dwie listy rankingowe:

 1. Lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 2.0)
 2. Lista rezerwowa Wniosków rekomendowanych do dofinansowania (wersja 2.0)

Kolejne Wnioski z listy rezerwowej będą rekomendowane do dofinansowania jak zakończona zostanie ocena składanych odwołań.

Przypominamy, że:

*Lista rekomendowanych do dofinansowania Wniosków nie zawiera informacji o warunkowym dopuszczeniu do oceny merytorycznej Wniosków na etapie oceny formalnej. Specjaliści ds. oceny formalnej rekomendowali bowiem czasami wprowadzenie w ocenianych dokumentach zmian, które warunkują podpisanie Umowy. Dotyczyło to czasem drobnych korekt (np. brak podpisu pod jakimś załącznikiem), a czasem większych związanych z przeniesieniem pewnych wydatków na stronę kosztów niekwalifikowalnych w związku z przykładowo oczekiwaniem na interpretację Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w zakresie zakwalifikowania danych środków trwałych do konkretnej grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Tym samym wartość wsparcia poszczególnych firm, może jeszcze ulec zmianie. Ponadto przed podpisywaniem Umów Operator będzie dodatkowo analizował spełnianie przez Wnioskodawcę kryteriów wyboru, np. w zakresie statusu MŚP. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Ocena pozytywna warunkowa kryteriów dopuszczających – tzn. że Eksperci oceny merytorycznej uznali, że należy wprowadzić zmiany we Wniosku, których wprowadzenie warunkuje podpisanie Umowy. Przykładowo część wydatków uznali za niekwalifikowalne, które Wnioskodawca musi sfinansować z własnych środków lub zwrócili uwagę na brak numeru PKD przedmiotu Operacji w CEIDG firmy i warunkują podpisanie Umowy od uzupełnienia tego. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Prosimy teraz wszystkich przedsiębiorców z list rankingowych o cierpliwie oczekiwanie na kontakt ze strony Operatora. W pierwszej kolejności Operator kontaktuje się z firmami będącymi pierwotnie na liście rankingowej firm rekomendowanych do dofinansowania (pierwsze 141 miejsc), w drugiej kolejności będzie kontaktował się z tymi firmami, które dodatkowo pojawiły się na liście dofinasowanych Operacji, dzięki zwiększeniu alokacji. Prosimy więc o cierpliwość, nikt z Państwa nie pozostanie bez kontaktu ze strony OPZL.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i cieszymy się, że OPZL może pomóc większej liczbie firm w tej bezprecedensowej akcji wspierania przedsiębiorstw dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa.

Grzegorz Makarewicz o współpracy z OPZL

Zobacz, jak właściciel Pensjonatu SPA Gregor w Zielonej Górze ocenia współpracę z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej przy realizacji projektu Lubuskich Bonów Wsparcia. Pensjonat otrzymał za pośrednictwem OPZL blisko 120 000 zł na inwestycje pozwalające zaproponować nowe usługi w celu rozwoju przedsiębiorstwa w tym trudnym dla wielu firm czasie.

Proces podpisywania Umów

Od połowy grudnia, poszczególne firmy otrzymują od Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej korespondencje w sprawie wyników oceny merytorycznej. Do końca następnego tygodnia, planujemy zakończyć proces przekazywania indywidualnych komunikatów nt. procesu podpisywania Umowy tym firmom, których Wnioski są na liście rekomendowanych do dofinansowania. Proces podpisywania Umów z firmami rekomendowanymi do dofinansowania zgodnie z aktualną listą rankingową planujemy zakończyć do połowy lutego 2021.

Informujemy jednocześnie, że w związku z dużą liczbą odwołań od wyników oceny, proces ich rozpatrywania został przedłużony. Kolejne odwołania, w związku z przekazanymi wynikami oceny merytorycznej wciąż wpływają.

Aby ułatwić Państwu kontakt z Operatorem w Państwa indywidualnych sprawach, przekazujemy poniżej kontakty do Opiekunów Państwa Wniosków. Prosimy kontaktować się w sprawie Państwa Wniosków z poniższymi osobami. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

> KONTAKT DO OPIEKUNÓW WNIOSKÓW